Hafan > Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd


CYFLWYNIAD

Mae Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn o ddifri ynghylch a rheoli data personol a gwybodaeth arall, mae ein dyletswyddau a’n rhwymedigaethau craidd wedi eu hamlinellu o fewn ein Polisi Diogelu Data, sydd ar gael gan y Rheolwr ar gais.

Mae’r datganiad hwn yn rhoi trosolwg o’r polisi i gyflogeion, is-gontractwyr, gwirfoddolwyr ac aelodau Bwrdd sydd wedi rhannu gwybodaeth gyda ni.

Rydym yn ymrwymedig i brosesu data yn unol â’n cyfrifoldebau dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), a gaiff eu goruchwylio a’u rheoleiddio gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), sef y corff rydym wedi cofrestru â nhw.

Anelwn i gael prosesau cadarn mewn lle ac rydym yn ymrwymedig i sicrhau y caiff preifatrwydd ei ddiogelu. Pe byddem yn gofyn i unrhyw un ddarparu gwybodaeth benodol y gellir eu hadnabod ohoni, gallent fod yn sicr mai dim ond yn unol â’r polisi hwn y caiff ei defnyddio.

PWRPAS

Rydym yn casglu, cael a defnyddio gwybodaeth bersonol ar gyfer dibenion sefydliadol mewnol yn cynnwys, ac heb fod yn gyfyngedig i:

 • wella cynnwys a darpariaeth gwersi, cyrsiau, cyngherddau a gweithgareddau cysylltiedig eraill
 • prosesu ceisiadau am wersi
 • prosesu mynediad i gyrsiau
 • trefnu gwersi, cyrsiau, cyngherddau, ensembles rhanbarthol a sirol, teithiau a digwyddiadau
 • gweinyddu’r ensembles rhanbarthol a sirol
 • codi arian
 • gweinyddu cofnodion aelodaeth
 • hyrwyddo’r gwasanaeth cerdd drwy gysylltiadau cyhoeddus a marchnata
 • gorfodi’n amodau a thelerau a’n gweithdrefnau casglu taliadau
 • ac mewn unrhyw ddull rhesymol arall er mwyn gweithredu’n hamcanion sefydliadol neu i ddarparu gwasanaeth penodol

CATEGORÏAU DATA

Er mwyn gweithredu yn unol a’r pwrpas gallwn gasglu a chael y wybodaeth bersonol ganlynol:

 • Manylion cyswllt personol fel enw, teitl, cyfeiriadau, rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost preifat
 • Dyddiad geni
 • Rhywedd
 • Gwybodaeth cyswllt mewn argyfwng a manylion pherthynas agosaf
 • Rhif Yswiriant Cenedlaethol
 • Manylion banc, treth a gwybodaeth cyflogres

CYFYNGU PWRPAS

Bydd data personol ond yn cael ei gasglu ar gyfer dibenion penodol, eglur a chyfreithlon ac ni chaiff ei brosesu ymhellach mewn unrhyw ddull nad yw’n gydnaws â’r dibenion hynny.

Ni fyddwn yn cadw data personol ar ffurf sy’n caniatáu adnabod gwrthrych y data am yn hirach nag sydd angen ar gyfer diben neu ddibenion busnes cyfreithlon y gwnaethom ei gasglu’n wreiddiol, caiff hyn ei nodi o fewn ein Cofrestr Ased Data.

CANIATÂD

Byddwn yn ceisio caniatâd gwrthrychau data i brosesu eu data personol, gall caniatâd i brosesu gael ei dynnu yn ôl unrhyw bryd a chaiff hyn ei anrhydeddu’n brydlon. Noder, os bydd caniatâd yn cael ei dynnu yn ôl, neu os nad ydi gwybodaeth a geisir yn cael ei rannu, gallai hynny effeithio ar y gwasanaethau a geisir.

HAWLIAU A CHEISIADAU

Mae gennych hawliau penodol pan ddaw hi i sut yr ydym yn trin eu data personol. Mae’r rhain yn cynnwys hawliau i:

 • dynnu caniatâd i brosesu yn ôl unrhyw bryd;
 • derbyn gwybodaeth benodol ynghylch gweithgareddau prosesu’r rheolydd data;
 • gwneud cais i gael mynediad i’w data personol yr ydym yn ei ddal;
 • atal ein defnydd o’u data personol ar gyfer dibenion marchnata uniongyrchol;
 • gofyn i ni ddileu data personol os nad yw’n angenrheidiol mwyach yng nghyswllt y dibenion y cafodd ei gasglu neu ei brosesu ar eu cyfer neu gywiro data anghywir neu gwblhau data anghyflawn;
 • cyfyngu prosesu mewn amgylchiadau penodol;
 • cael gwybod am weithredu’n groes i ddata personol sy’n debygol o arwain at risg uchel i’w hawliau a’u rhyddid;
 • gwneud cwyn i’r awdurdod goruchwyliol